Üle-euroopaline algatus “Peatage (((5G))) – olgem ühenduses, kuid kaitstud”

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

25. märts 2022 kell 9:54Foto: signstop5g.eu

Kiirgusinfo.ee vahendab Euroopa kodanikualgatust, mille raames kogutakse üle Euroopa allkirju 5G peatamiseks. 5G kasutuselevõtu ja asjade internetiga seotud mure ulatub tohutust energiatarbimisest kuni andmete varguse ja vähi tekkeni. 5G paigaldamine toimub ilma inimeste nõusolekuta. 5G-ga peavad kaasnema adekvaatsed kaitse-eeskirjad. Seepärast alustas Euroopa kodanikualgatus (ECI) “Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected” (“Peatage (((5G))) – olgem ühenduses, kuid kaitstud”) 1. märtsil kõigis 27 Euroopa Liidu riigis allkirjade kogumise kampaaniaga. Euroopa Kodanikualgatus annab ELi kodanikele seadusliku õiguse teha ELile uusi seadusettepanekuid.

Oma toetusallkirja saad anda siin.

 

See algatus on juba vilja kandnud

1. märtsil algas kõigis ELi riikides allkirjade kogumine 5G paigaldamise peatamiseks. Eesmärk on jõuda 1 miljoni allkirjani. Ent see algatus on juba ka tänaseks vilja kandnud, sest on liitnud mures inimesi kõigis ELi riikides uue organisatsiooni „Europeans for Safe Connections” (“Eurooplased ohutu ühenduse eest”) alla.

Järgmine eesmärk on jõuda miljoni allkirjani. Ka see tõotab kujuneda edukaks,” ütleb Taani koordinaator Pernille Schriver, kes on olnud algatusega seotud algusest peale, kui 2019. aastal toimus Šveitsis Stop 5G konverents, mille organiseeris Itaalia ühing Stop 5G ja kus sakslased käisid välja Euroopa Stop 5G algatuse idee.

 

Taustaks

Juba mitu aastat on kogu Euroopas toimunud proteste 5G vastu. Tuhanded ELi kodanikud ja teadlased tunnevad muret kõikehõlmava 5G tehnoloogia kasutuselevõtu pärast. Seda tehnoloogiat leiab katustelt, tänavarajatistelt, mobiilimastidest, orbiidilt ümber Maa, ookeanilt, koolidest ja meie kodudest!

Euroopa kodanikualgatus (ECI) annab nendele protestidele hääle. See viib inimeste nõudmised Euroopa Komisjoni ja parlamendi tasandile, kõrgeimatesse otsustusprotsessidesse. See on esimene kord, kui Euroopa kodanikualgatus käsitleb telekommunikatsiooni negatiivseid aspekte.

 

Algatuse eesmärgid

Selle kodanikualgatuse eestvedajad on rühm pühendunud inimesi pea kõikidest Euroopa riikidest – „Europeans for Safe Connections”, kes esitavad 23 uut seadusandlikku ettepanekut kolmes põhivaldkonnas:

  • elu kaitsmine mikrolainekiirguse eest
  • keskkonna kaitsmine 5G ja digiteerimise kõigi mõjude eest
  • meie privaatsuse, turvalisuse ja vabaduse kaitsmine.

5G tehnoloogia massiline kasutuselevõtt ohustab meie tervist, keskkonda ja privaatsust. Algatusega kutsutakse ELi üles koostama õigusakte inimeste ja keskkonna kaitsmiseks nende ohtude eest. 5G ja asjade interneti levik tuleb peatada, sest 5G-d pole kunagi adekvaatselt hinnatud ei tervise-, keskkonna- ega privaatsuskriteeriumide alusel. Tehnoloogia peab olema arukas ja turvaline.

 

Teave ECI – Euroopa kodanikualgatuse kohta

ECI on Euroopa Liidu ametlik vahend oma kodanikele, kes soovivad teha ELile ettepanekuid uuteks seadusteks. Pärast miljoni allkirja kogumist esitatakse ettepanekud Euroopa Komisjonile ja parlamendile, kus toimub avalik arutelu. Seejärel avaldab komisjon ametliku vastuse.

Algatusele “Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected” saavad allkirja anda kõigi 27 ELi liikmesriigi kodanikud.

Algatuse põhiteemad

Pilt: https://signstop5g.eu/

1. Tervis

Kiirgus kahjustab inimesi, loomastikku ja taimestikku. Praegused kokkupuute piirnormid ei paku piisavat kaitset ja seda eriti haavatavatele inimestele (nagu lapsed, rasedad, haiged, eakad), loomadele, tolmeldavatele putukatele ja taimedele.

Teadlased on aastaid, mõnel juhul aastakümneid hoiatanud mobiiltehnoloogiast tuleneva kiirgussaaste tagajärgede eest. NTP ja Ramazzini uuringud näitasid vähi arengut rottidel ning ELi rahastatud Reflexi uuring näitas oksüdatiivse stressi teket, mis võib põhjustada DNA kahjustusi. Mobiiltelefoni kasutajate puhul on teaduslikke tõendeid selliste tervisemõjude kohta, nagu viljakusprobleemid ja mõju ajufunktsioonile.

Pilt: https://signstop5g.eu/

2. Keskkond

Kaugel sellest, et olla samm energiatõhusa ja kestliku tuleviku suunas, aitavad 5G ja asjade interneti kasutuselevõtt oluliselt kaasa saastatusele ja ressursside ammendumisele. 5G-tehnoloogia kasutuselevõtuga kasvab plahvatuslikult ühendatud elektroonikaseadmete, antennide ja satelliitide hulk. Selle tulemuseks on mittesäästev energiatarbimine, kiirgusheide, kahjulik kaevandamine ja reostus, mis ohustavad elurikkust ja looduslikke elupaiku.

5G on “energiakugistaja” ja pole kaugeltki lahendus kliimamuutustele. Vastupidi, digitaalne ökoloogiline jalajälg saavutab 5G-ga haripunkti. Meie elektroonikaseadmetel on suur keskkonnamõju. Telefonid sisaldavad palju haruldasi muldmetalle ja mineraale, mis toodavad kaevandamise käigus sageli üle 2000 tonni mürgiseid jäätmeid iga ühe tonni toodetud metalli kohta.

Pilt: https://signstop5g.eu/

3. Privaatsus

5G võimaldab ühendatud objektide abil massiivset andmete kogumist ja jälgimist. See suurendab küberkuritegevuse, andmete lekkimise, varguse ja edasimüügi ning tehisintellekti väärkasutamise ohtu.

Suurandmed (Big Data) on uus kuld. Andmemaaklerid koguvad maailmas miljardeid ja triljoneid andmepunkte. Igaühe kohta luuakse tohutuid isikupärastatud digitaalseid profiile. Meie isiklike andmete kogumine ulatub palju kaugemale sellest, mida paljud meist suudavad ette kujutada. Meie isikuandmeid müüakse, lekitatakse või varastatakse reklaamimise, mõjutamise, jälgimise või jälgimise eesmärgil.

Praegune andmekaitse on ebapiisav asutuste ja asjade interneti stsenaariumi puhul, kus kõik seadmed koguvad meie andmeid seitse päeva nädalas ja ööpäev läbi, et töödelda neid suurandmetena tehisintellekti abil, mille puhul on tõendatud, et see toob kaasa diskrimineerimise ja süvendab seda. Samuti on äärmiselt murettekitav, et 70% 5G-sse tehtavatest investeeringutest läheb jälgimissüsteemidesse, sealhulgas näotuvastuskaameratesse ja droonidesse.

 

Ettepanekud ELi õiguses rakendamiseks

TERVIS

1. Kehtestada raadiosageduslike elektromagnetväljadega kokkupuute piirnormid, mis põhinevad kõigil tervise- ja bioloogilistel mõjudel, mitte ainult soojuslikel mõjudel, et kaitsta inimesi – eelkõige lapsi, rasedaid, haigeid, eakaid, põduraid, elektromagnetväljade suhtes ülitundlikke inimesi, neid, keda selline kiirgus on kahjustanud, ning neid, kes kasutavad elektromeditsiiniseadmeid või implantaate; kohaldada ettevaatuspõhimõtet.

2. Ajakohastada soovitust 1999/519/EÜ ja töökoha direktiivi 2013/35/EL. Need tuleks korrapäraselt läbi vaadata ja neid tuleks uuesti hinnata.

3. Võtta soovituse 1999/519/EÜ ja töökoha direktiivi 2013/35/EL aluseks parimad kättesaadavad teaduslikud andmed. Nõuame, et kehtestataks KÕIGE KAITSVAMAD PIIRNORMID kõigi olemasolevate teaduslike ja empiiriliste suuniste hulgast, sh

• Euroopa Nõukogu resolutsioon 1815

• BioInitiative 2012

• Ehitusbioloogia hindamise suunised

• EUROPAEMi 2016. aasta suunis elektromagnetväljade kohta.

4. Tagada, et täiendavad kokkupuutesuunised koostavad biomeditsiinialaste eriteadmistega ja ilma huvide konfliktideta teadlased; nimetada ametisse uus komitee või laiendada tervise-, keskkonna- ja uute riskide teaduskomitee (SCHEER) tegevust, et hinnata raadiosagedusliku elektromagnetvälja bioaktiivseid parameetreid.

5. Tagada, et traadita seadmete ja antennide ning nende toimimise katsetamisel hinnatakse kõiki raadiosagedusliku elektromagnetvälja bioloogiliselt aktiivseid parameetreid.

6. Asendada traadita ühendused kaablitega. Teha seda kohe sellistes kohtades nagu haiglad, lasteaiad, koolid, hooldekodud ning kõik üldkasutatavad hooned.

7. Teavitada üldsust traadita ühendustega seotud ohtudest ja sellest, kuidas kokkupuudet minimeerida (nt kaablite kasutamine).

8. Soovitada liikmesriikidel luua omavalitsusüksustes madala kiirgustasemega või kiirgusvabad alad. Kuulutada kõik looduskaitsealad ja -pargid madala kiirgustasemega või kiirgusvabadeks aladeks.

9. Küsida ELi kodanikelt teadvat nõusolekut enne nende kokkupuudet raadiosagedusliku elektromagnetväljaga, et kaitsta inimeste tervist ja bioloogilist terviklikkust.

10. Võtta ettevaatuspõhimõtte alusel vastu direktiiv raadiosageduslike elektromagnetväljadega kokkupuute piirnormide kohta loomastiku ja taimestiku kaitseks.

 

KESKKOND

11. Ajakohastada direktiivi 2011/92/EL, et lisada projektidena 1. lisasse 5G-tehnoloogia kasutuselevõtt ja kogu telekommunikatsioon, et selliste projektide puhul tagada keskkonnamõju hindamine või sõelumine, nagu on direktiiviga ette nähtud.

12. Vähendada digitaalse kommunikatsioonitehnoloogia põhjustatud tohutut elektritarbimist, seades Euroopa rohelise kokkuleppe tegevuskavas esikohale traadiga ja vähese energiatarbega lahendused.

13. Lisada nullsaaste tegevuskavasse elektri- ja elektroonikaseadmete romud, muud tootejäätmed ning haruldaste muldmetallide ja elektroonikaseadmetes kasutatavate metallide kaevandamise keskkonnamõju.

14. Ajakohastada 2009. aasta ökodisaini direktiivi, mis seab ranged piirnormid kõigi ühendatud seadmete, sealhulgas antennide ja satelliitide ressursi- ja energiajäätmetele.

15. Tunnistada kõik raadiosagedusliku elektromagnetvälja bioloogiliselt kahjulikud parameetrid saasteaineteks. Lisada need kõikidesse asjakohastesse ELi poliitikavaldkondadesse ja direktiividesse.

16. Lisada raadiosagedusliku elektromagnetvälja kõigi bioloogiliselt kahjulike parameetrite seire keskkonnaseire programmidesse, ELi elurikkuse strateegiasse aastani 2030, ELi looduse taastamise eesmärkidesse, elupaikade direktiivi ja linnudirektiivi ning Natura 2000 programmi.

17. Nõuda viivitamatu moratooriumi kehtestamist 5G-satelliitide nn megakogumitele kogu maailmas, kuni keskkonnakahjulikud mõjud on kõrvaldatud.

18. Seada kõigi kosmoseprojektide keskkonnamõju hindamine Euroopa kosmosepoliitika prioriteediks.

 

PRIVAATSUS

19. Käivitada mõju hindamine 5G-tehnoloogia, sealhulgas ühendatud objektide ja kehade mõju kohta isikuandmete kaitsele ning hinnata nende vastavust kehtivatele andmekaitsealastele õigusaktidele.

20. Kaitsta kodanikke kasvava küberkuritegevuse eest, kohaldades andmete (nt meditsiinilised ja pangaandmed) traadita side kaudu kogumise suhtes võimalikult väheste andmete kogumise põhimõtet.

21. Tagada, et Euroopa Andmekaitsenõukogu võitleb diskrimineerimise ja digiõiguste rikkumise vastu aktiivselt ja sõltumatult.

22. Nõuda iga kodaniku sõnaselget nõusolekut tema andmete suhtes mis tahes automatiseeritud menetluse kohaldamiseks.

23. Korraldada biomeditsiinialaste eriteadmistega ja ilma huvide konfliktideta teadlaste juhtimisel avalikke arutelusid selle üle, kas või millises ulatuses lubada digitaalseid uuendusi; nimetada ametisse uus eetikakomitee või laiendada EGE töörühma tegevust.

 

Teaduslikke viiteid

5G ELi üleskutse 5G Appeal – teadlased ja arstid nõuavad 5G kasutuselevõtule moratooriumi kehtestamist. 5G suurendab oluliselt kokkupuudet raadiosageduslike elektromagnetväljadega, mis on osutunud inimestele ja keskkonnale kahjulikuks. https://www.5gappeal.eu/
eesti keeles https://www.kiirgusinfo.ee/teadlased-ja-arstid-hoiatavad-5g-voimalike-tosiste-tervisemojude-eest/

Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact”,Priyanka Bandara ja David O. Carpenter, The Lancet 2018
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext
eesti keeles: https://www.kiirgusinfo.ee/bandara-elektromagnetiline-saaste/

NTP uuring
https://ntp.niehs.nih.gov/whatwestudy/topics/cellphones/index.html

Ramazzini uuring
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29530389/

Reflex uuring
https://www.jrseco.com/eu-reflex-study-shows-dna-damage-caused-by-radiation-from-wireless-devices-and-mobile-phones/

Maailma Terviseorganisatsiooni Rahvusvaheline Elektromagnetväljade Projekt – Rahvusvaheline Nõuandekomitee (IAC): Rahvusvahelise elektromagnetväljade projekti 25. aastapäev ja optilise kiirguse 10. kohtumine, Lõuna-Aafrika 2021. aasta riiklik aruanne (lk 2, 4. lõik)
https://www.academia.edu/49209568/World_Health_Organization_International_EMF_Project_International_Advisory_Committee_IAC_25th_anniversary_of_the_International_EMF_Project_and_the_10th_Optical_Radiation_meeting_South_21Report2_National_Africa

Human-made electromagnetic fields: Ion forced-oscillation and voltage-gated ion channel dysfunction, oxidative stress and DNA damage (Review)”, Panagopoulos D. et al, 2021
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8562392/

ABI/InterDigital Report: Wireless Ecosystem Energy Consumption to Grow by 160% by 2030” (ABI/InterDigital Report: Juhtmevaba ökosüsteemi energiatarbimine kasvab 2030. aastaks 160%), Globe Newswire 2020
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/11/11/2124486/0/en/ABI-InterDigital-Report-Wireless-Ecosystem-Energy-Consumption-to-Grow-by-160-by-%202030.html

Green 5G or red alert”, Miguel Coma, 2020
https://wsimag.com/science-and-technology/64080-green-5g-or-red-alert

Not So “Green” Technology: The Complicated Legacy of Rare Earth Mining”, kaastoimetaja ja kirjanik Jaya Nayar, Harvard International Review 2021 https://hir.harvard.edu/not-so-green-technology-the-complicated-legacy-of-rare-earth-mining/

533 million Facebook users’ phone numbers and personal data have been leaked online” (533 miljoni Facebooki kasutaja telefoninumbrid ja isikuandmed on võrku lekkinud), Insider 2021
https://www.businessinsider.com/stolen-data-of-533-million-facebook-users-leaked-online-2021-4?%20r=US&IR=T

Biometric and Behavioural Mass Surveillance in EU Member States” (Biomeetriline ja käitumuslik massiseire ELi liikmesriikides), 2021. aasta aruanne Euroopa Parlamendi roheliste/EFA jaoks
https://www.greens-efa.eu/biometricsurveillance/

Rohkem teaduslikke viiteid leiate veebisaidilt: https://signstop5g.eu/en/solutions/protection-of-all-life-on-earth


 

Allikas: Kiirgusinfo.ee

 

Toimetas Liis Ellert / Kiirgusinfo.eeKommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt