Rootsi ja Soome teadlased nõuavad 5G peatamist ja on valmis pöörduma kohtusse

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

17. juuni 2019 kell 11:1420. mail saatsid Rainer Nyberg, EdD, MPs, emeriitprofessor (Vaasa, Soome) ja Lennart Hardell, Dr, PhD, onkoloog (Örebro, Rootsi) Euroopa Liidu keskkonnavolinikule avaliku pöördumise, milles nõuavad 5G rakendamise peatamist ja on valmis selle nimel pöörduma ka kohtusse. Kiirgusinfo.ee tõlkis nende pöördumise täies mahus.

 

5G rakendamise peatamise nõue
Sõltumatule teadusele tuginevate kaitsenormide nõue
Nõue avaldada dokumendid, mille kohaselt 5G on ohutu

Adressaat: dr Karmenu Vella, Euroopa Liidu keskkonnavolinik

Koopia: liikmesriikide keskkonnaministrid, Wildlife Conservation Society, World Wildlife Fund, The Nature Conservancy (europe@tnc.org), Greenpeace

Viitame ettevaatusprintsiibile (PP)1, mis ”võimaldab kohest reaktsiooni võimaliku ohu korral inimtervisele… institutsioonid võivad võtta kasutusele kohesed kaitsemeetmed ilma, et tuleks oodata reaalseid tagajärgi… kus riskid on muutunud ilmselgeks… tuleb tegutseda ennetavalt” (C-157/96 ; C-180/96, 99-100)2. Uuringud kinnitavad, et 5G on ohtlik kogu elule Maal.

Käesolevas pöördumises puudutame kolme teemat:

1. Esiteks palume 5G peatamise nõudes ELile, kus te olete avalik teenistuja ja rahvaesindaja, koheselt kuulutada välja moratoorium 5G rakendamisele. 5G pöördumise ELile on nüüd heaks kiitnud 230 tõeliselt sõltumatut teadlast ja arsti 36 riigist. 5G kosmose pöördumisel4 on rohkem kui 83 000 toetusallkirja [toim: täna rohkem kui 100 000] 168 riigist. PP1 ja EU IP / 00/965 kohaselt on „tervise kaitse majanduslike kaalutluste suhtes ülimuslik“.

2. Teiseks palume tööstusest tõeliselt sõltumatutel teadlastel kehtestada uued ekspositsiooninormid. Tuleb tõsiselt analüüsida 5G rakendamise plaani6, mille avaldas EL aprillis 2019, kus märgitakse, et „näiteks üks aspekt, mida täna veel hästi ei mõisteta, on ettearvamatud [kiirguse] levimise mustrid, mille tagajärjel võivad inimesed kokku puutuda elektromagnetkiirguse ekspositsiooni vastuvõetamatute tasemetega (lk 6).

Tänaseks on olemas avaldatud teadusuuringud7, mis näitavad, et pulseerivad elektromagnetväljad (EMV), nagu 5G, on enamikel juhtudel bioloogiliselt palju rohkem aktiivsemad kui pidevad, mittepulseerivad lained samade keskmiste väljatugevuste juures. Kuna nende impulsside väljatugevuste keskmised on arvutatud 6-minutilise kokkupuuteaja põhjal, nagu ICNIRPi ja ELi 2013 suunistes8, siis need suunised väidavad, et mingit mõju ei saa tekkida, kuna 6 minuti keskmine väljatugevus on liiga madal. Sellest saab järeldada, et ELi ja muud sarnased suunised on vigased ega suuda kaitsta lühikeste tugevate impulsside tekitatud mõjude eest.

EMVde teadlaste pöördumine „The EMF Scientists Appeal“kutsub üles suuremale tervisekaitsele EMVdega kokkupuute eest. Prof emeritus Martin L. Pall kirjeldab oma raportis10, et ICNIRP ja SCENIHR eitavad teaduslikke fakte. ICNIRPil on väga piiratud arv liikmeid11, kellest mõnel on ilmselge huvide konflikt vastandina 5G peatamise nõudele, mida toetab üle 230 teadlase ja arsti3, ning EMVde teadlaste pöördumisele9, mida toetab 247 tõeliselt sõltumatut EMVde ja tervisealast teadlast. Vastavalt ettevaatusprintsiibile1(art 191)12, nagu on öeldud TFUE-s (art 114, p 3)13 „võtab [Komisjon] aluseks kõrgetasemelise kaitse, arvestades seejuures uusi arenguid, mis tuginevad teaduslikele faktidele“ ja (art 168) „tuleb kindlustada kõrgetasemeline inimese tervise kaitse… edendades teadusinfot… ennetamine nagu ka tervisealane info ja haridus… ja varajane hoiatamine… ohtudest tervisele… eriti algatuste puhul, mille eesmärk on suuniste koostamine“. Selline protsess peaks algama „võimalikult täieliku“ teadusliku hinnanguga (Euroopa Majanduspiirkonna õiguse käsiraamat, l 843)14. Euroopa Nõukogu resolutsioon 181515 (p 8.2.1) soovitab põhjalikule uurimistööle tuginedes järgmisi standardeid: 0,6 V/m või soovitavalt 0,2 V/m, mis on 1/100 tänastest kehtivatest standarditest.

3. Kolmandaks palume antud kirjaga ametlikult juurdepääsu kõikidele dokumentidele(kooskõlas ELi põhiõiguste harta artikliga 4216), mille te olete ise koostanud või mis on teie käsutuses seoses EMVde mõjuga inimtervisele ja keskkonnale. Kui me oleme need dokumendid läbi vaadanud, siis otsustame, millised neist, kui üldse, sisaldavad arvestatavat infot ja näitavad, et 5G on ohutu. Dokumentide loetelu ja juurdepääsu juhised palume saata allolevatele e-maili aadressidele.

Märgime, et samal ajal, kui EL propageerib innukalt 5G rakendamist, tunnistatakse uues ELi raportis6, et „probleem on selles, et hetkel ei ole võimalik korrektselt simuleerida või mõõta 5G emissioone viisil, mis vastaks reaalsele maailmale“ (lk 12). „Suurt muret tekitab 5Gst tuleneva potentsiaalselt tunduvalt kõrgema raadiosagedusliku elektromagnetkiirguse ekspositsiooni mõju tervisele ja ohutusele“ (lk 4). ELi raport rõhutab samuti järgmist: „Kasvav ekspositsioon ei pruugi tuleneda ainult palju kõrgemate sageduste kasutamisest 5G puhul, vaid samuti potentsiaalsest erinevate signaalide koosmõjust, nende dünaamilisest olemusest ja keerulisest interferentsi mõjust, mis võib kaasneda eriti tihedalt asustatud linnades“ (lk 11).

Soovime volinikku informeerida, et juhul, kui see osutub vältimatuks, kaalume kõikide kompetentsete kohtute poole pöördumist, et nõuda oma õigusi juhul, kui te ei suuda kõiki meie nõudeid rahuldada. Ootame oma kirjale ja ELile saadetud 5G peatamise nõudele3vastust (vt p 3) hiljemalt 20.06.2019 volinikult isiklikult ja mitte teie meeskonnalt. Antud teema on liiga kiireloomuline ja oht kogu elule meie planeedil on liiga suur, et seda teemat ignoreerida või delegeerida alluvatele. Kogu suhtlus käesoleval teemal on avalik.

Vasa, Soome ja Örebro, Rootsi, 20. mai 2019.

Lugupidamisega

Rainer Nyberg
NRNyberg@abo.fi
EdD, MPs, emeriitprofessor
Vaasa, Soome

Lennart Hardell
lennart.hardell@environmentandcancer.com
Dr, PhD, onkoloog,
Örebro, Rootsi

 

Allikad  ja viited: Kiirgusinfo

Originaal (pdf, 3 lk): https://www.kiirgusinfo.ee/wp-content/uploads/2019/06/hardell-EU-Comm-environ-May-20_2019-1.pdf

1. Ettevaatuspõhimõte. The Precautionary Principle (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l32042)

2. InfoCuria – Case-law of the Court of Justice (https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&do-cid=43817&doclang=EN)

3. www.5gappeal.eu

4. www.5gspaceappeal.org/

5. Commission adopts Communication on Precautionary Principle (https://europa.eu/rapid/press-release_IP-00-96_en.htm)

6. 5G rakendamisest. 5G Deployment (https://www.europarl.europa.eu/Reg-Data/etudes/IDAN/2019/631060/IPOL_IDA(2019)631060_EN.pdf)

7. Pall M. (https://www.degruyter.com/view/j/reveh.2015.30.issue-2/reveh-2015-0001/reveh-2015-0001.xml)

8. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2013/35/EU. DIRECTIVE 2013/35/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (https://eur-lex.eu-ropa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:179:0001:0021:EN:PDF)

9. https://www.emfscientist.org/

10. Pall M. Response to 2018 ICNIRP Draft Guidelines and Appendices on Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields (100 kHz to 300 GHz) (https://www.5gappeal.eu/wp-content/up-loads/2018/10/icnirp_2018_pall.pdf)

11. https://www.icnirp.org/en/about-icnirp/commission/index.htm

12. EUR-Lex (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:12016E191)

13. Euroopa Liidu teataja. Official Journal of the European Union (https://eur-lex.europa.eu/legal-con-tent/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN)

14. EEA õiguse käsiraamat. The Handbook of EEA Law (https://www.springer.com/us/book/9783319243412)

15. Resolutsioon 1815. (https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994)

16. Dokumentidele juurdepääsu õigus (https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/citizens-rights/right-access-documents_en)

Foto: 9to5mac.com

 

Tõlkis ja toimetas Liis Ellert / Kiirgusinfo.eeKommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt